Om e-böcker

E-böcker och e-läsare har funnits i olika utföranden i över 60 år, men det är först i och med datorernas utveckling som de har blivit kommersiellt gångbara.1

Det har varit svårt att enas om en standard för e-böcker, men på 90-talet bildades en sammanslutning för att ta fram ett öppet e-boksformat byggt på HTML och CSS. De flesta e-boksformat idag är varianter av samma standard.1

International Digital Publishing Forum (IDPF) är en organisation som främjar utvecklandet av elektronisk publicering och konsumering av elektroniskt innehåll. De utvecklar och upprätthåller standarden för formatet EPUB, ett av de vanligaste e-boksformaten i dagsläget.2

E-bokläsare finns i två huvudsakliga format – dedikerade e-bokläsare med e-bläck, och surfplattor.3

 • De dedikerade läsarna har fördelen att de kan användas under alla ljusförhållanden, även i starkt solljus, och att de kräver väldigt lite ström.
 • Med surfplattor ökar möjligheterna för innehållet, exempelvis med färgbilder, avancerad layout, multimedia och interaktivitet.

Som standard för en e-bok räknas att kunna länka olika sorters innehållsförteckningar och fotnoter, att bygga in typsnitt och att kunna länka till resurser i och utanför boken. Utökade e-böcker kan innehålla många fler element, såsom inbäddad musik och film, animationer, berättarröst och bakgrundsmusik samt olika typer av interaktivitet för läsaren. Än så länge är det bara vissa plattor som stöder alla dessa funktioner. Störst stöd för extrafunktioner har för tillfället iOS-enheter.4

E-böcker har den senaste tiden uppmärksammats som en bra möjlighet för personer med läsnedsättning att tillgodogöra sig litteratur. Specifikt det nyare ePub3-formatet har många möjligheter som ökar tillgängligheten. Samtidigt uppkommer många nya frågor rörande upphovsrätt, ersättning och var gränsen går mellan tryckta böcker, e-böcker och annat digitalt innehåll. Kulturutskottet gjorde en omfattande rapport om e-böcker senast 2013, som bland annat tar upp detta.5

Läsplattor lanserades i Sverige 2009, men e-boksläsningen har fortfarande inte riktigt fått det genomslag som många trodde. Det är en marknad som växer mycket långsamt, men ändå stadigt.5

Statistik

Bland surfplattor har iPad fortfarande en stark ställning globalt med ungefär en fjärdedel av marknadsandelarna 2015. Inget annat enskilt märke tar lika många andelar, även om olika Androidplattor och fristående märken ökar stadigt. Samsung ligger på andra plats med nästan 14%.6

Bland läsplattorna dominerar Kindle i världen, medan man i Sverige oftast väljer andra modeller såsom Sony och Letto.bl a7 I USA hade nästan en fjärdedel av den vuxna befolkningen en läsplatta 2013.8 Förvånansvärt många väljer också att läsa e-böcker på en liten iPhone-skärm, eller direkt på datorskärmen.9

Motsvarande siffra för surfplattor i USA är 35% år 2013.8 Rykten gör gällande att upp emot en tredjedel av de svenska hushållen har en iPad, men vi har ännu inte fått fram någon säker källa. Räknar man in alla iOS-enheter blir siffran förmodligen högre.

Ingen utförlig statistik för e-boksläsande har gjorts i Sverige sedan 2012, men trenden visade då att antalet titlar tillgängliga som e-böcker stadigt ökade med en allt brantare kurva 2011-2012. Biblioteksutlåningen av digitalt material mer än fördubblades varje år.10 Ungefär lika många kvinnor som män som läser digitalt, men det är främst yngre personer, utbildade med redan goda läs- och biblioteksvanor som väljer denna typ av läsning.5, 11 Tillgången till teknik, framförallt smartphone eller surfplatta, är naturligt nog av avgörande betydelse.11

Traditionella böcker står nog stadigt på hyllan länge än, men undersökningar både i Sverige och USA har visat att e-böcker vinner fördelar när det kommer till urvalstillgång, att ta med böcker till arbete, skola och på resa, samt möjligheten att snabbt få tillgång till boken. Andra fördelar är mörkerläsning, textomställning, lagring och pris.10, 12

Trots att den explosiva ökningen av e-boksförsäljning i länder som USA och Storbritannien nu verkar ha planat ut, så står ändå e-böcker i dessa länder för runt en fjärdedel av den totala bokmarknaden.13 Dessutom har det framkommit studier som pekar på att det snarare är bokinköp i allmänhet som minskar, snarare än enbart e-böcker, och att den nya digitala självpubliceringstrenden ofta inte kommer med i mätningarna.14

I både Sverige och övriga världen har förväntningarna varit höga de senaste åren, och många som inte redan har det planerar att köpa surf- eller läsplattor inom kort. Inom tre år förväntar sig en majoritet att e-böcker ska stå för över 40% av deras totala bokkonsumtion. Men samtidigt tycker nästan lika många att priserna för e-böcker ännu inte är rimliga, och att utbudet är otillfredsställande. Undersökningen är gjord bland frekventa bokkonsumenter.15

För ännu mer info, gå direkt till källorna:
 1. Wikipedia: E-böcker
 2. International Digital Publishing forum
 3. Wikipedia: E-bokläsare
 4. eBook Architects: Utökade e-böcker
 5. Rapport från riksdagen: En bok är en bok är en bok? – en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag
 6. Statista.com: Global market shares held ny tablet vendors
 7. Elib bloggarkiv: Läsplattetips
 8. PewResearchCenter: Tablet and e-reader ownership
 9. Wired.com: And the most popular way to read an e-book is…
 10. Nordicom: läsarnas marknad, marknadens läsare (Aktuell statistik om e-böcker, sida 231-240)
 11. SOM-institutet: E-boken – i skuggan av den tryckta
 12. PewResearchCenter: In a digital age, parents value printed books for their kids
 13. Rough Type: The flattening of e-book sales
 14. Fortune: No, e-book sales are not falling, despite what publishers say
 15. Bookboon: Global eBook Survey 2013